Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
  aanbieding, offerte en overeenkomst tussen kapsalon Ineke, hierna te noemen: “Verkoper”, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  B. De toepasselijkheid van andersluidende, algemene inkoopvoorwaarden van de koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offertes

Alle aanbiedingen van kapsalon Ineke zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen van kapsalon ineke vervallen automatisch na verloop van 30 dagen tenzij anders vermeld. Eerdere leveringen verplichten kapsalon Ineke niet tot het aanvaarden van nieuwe bestellingen.

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s weergegeven. Heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder zijn niet begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Levering

 1. De door kapsalon Ineke opgegeven levertijden alsmede de aantallen van de te leveren zaken zijn slechts benaderend en nooit bindend.
  B.Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 14 dagen anders dan door overmacht, dient de koper kapsalon Ineke  schriftelijk in gebreke te stellen en een termijn van ten minste 1 maand aan te geven om alsnog te leveren; indien kapsalon Ineke niet binnen die termijn levert, is koper gerechtigd de order te annuleren, zonder dat kapsalon Ineke tot schadevergoeding is gehouden.
  C. Het is kapsalon Ineke toegestaan in overleg met koper de verkochte zaken in gedeelten te leveren.
  D. kapsalon Ineke is gerechtigd de levering op te schorten ingeval koper met tijdige betaling van eerste levering in gebreke is gebleven en wel tot het tijdstip dat koper al het aan kapsalon Ineke verschuldigde volledig zal hebben voldaan.
  E. Reclames geven koper niet het recht om een partij in zijn geheel te weigeren.

Artikel 5 – Overmacht

In geval van overmacht, daaronder mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van haar verplichtingen nodige zaken van haar leveranciers, de uitvoering van de overeenkomst vertraagd of onmogelijk is, is kapsalon Ineke bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan koper enig recht geeft op schadevergoeding.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling dient te gescheiden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
  B.Bij nalatigheid in de betaling komen alle incassokosten ten laste van koper.

Artikel  7 – Risico-overgang – eigendomsvoorbehoud

 1. Na een levering en voor eigendomsovergang zijn de zaken voor rekening en risico van koper.
  B.De geleverde zaken blijven eigendom van kapsalon Ineke zolang koper niet volledig aan haar verplichtingen naar kapsalon Ineke heeft gedaan. In geval de koper naar kapsalon Ineke enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is zij zonder dat ingebrekestelling in vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst voor zover niet nagekomen zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden en zij gerechtigd is op een schadevergoeding van ten minste 50% van de verkoopprijs van de betreffende order. Voor het geval kapsalon Ineke tot terugname van zaken voornoemd overgaat, is zij voor dat doel reeds nu voor alsdan door koper onherroepelijk gemachtigd tot het haar toegang verschaffen en betreden van alle plaatsen waar die zaken zich mochten bevinden.

Artikel 8 – Reclames

Reclames ter zake van gebreken aan geleverde zaken dienen onverwijld na levering en nimmer later dan 8 dagen na levering schriftelijk aan kapsalon Ineke te worden gedaan. Bij gebreke hiervan wordt kapsalon Ineke geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd.

Artikel 9 – Garantie aansprakelijkheid

 1. Garantie is afhankelijk van het product en het gebruik.
  B.Ingeval van garantie heeft de koper het recht de producten om te ruilen voor eenzelfde product. Indien niet voorradig kan eventueel met verrekening van de aanschafprijs een ander product worden uitgezocht.

Artikel 10 – Verkoop aan derden

De geleverde artikelen mogen niet onder de door fabrikant gestelde minimale verkoopprijs verkocht worden aan derden.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op alle tussen kapsalon Ineke en koper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  B.In geval van geschillen voortvloeiende uit door kapsalon Ineke en koper gesloten overeenkomsten, of enige daarmee samenhangende overeenkomsten, is de rechter van plaats vestiging  kapsalon Ineke uitsluiting bevoegd.